Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 119 gości.

Komisja Nadzoru Finansowego: sytuacja SKOK-ów się pogorszyła

Pieniądze

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała raport o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych, z którego wynika, że ich sytuacja w I kwartale 2013 r. w stosunku do 2012 r. uległa pogorszeniu.

Wg KNF wynika to głównie z urealnienia wartości aktywów i rozliczenia w czasie przychodów w zakresie opłat i prowizji od należności. Baza kapitałowa sektora SKOK zmniejszyła się wskutek odnotowanych tym roku strat. Fundusze własne na koniec I kwartału 2013 r. wynosiły 30 mln zł, natomiast fundusze własne liczone wg metodyki Kasy Krajowej do określenia współczynnika wypłacalności wynosiły 201 mln zł.

Współczynnik wypłacalności w sektorze obniżył się z 1,83% pod koniec 2012 r. do 1,11% pod koniec marca br. Nastąpił 23-procentowy wzrost sumy zadeklarowanych udziałów przez członków kas, co wpłynęło na wzrost wartości wpłaconego funduszu udziałowego o 5,7% (o 7,5 mln zł).

Na wyniki kas w I kwartale br. negatywny wpływ miały przede wszystkim: niska jakość portfela kredytowego i związana z tym konieczność utworzenia odpisów aktualizujących, w tym również zaostrzenie przepisów o szczególnych zasadach rachunkowości SKOK poprzez nieuznawanie niektórych form zabezpieczeń za podstawy pomniejszania tych odpisów, co wpłynęło na wzrost kosztów operacyjnych, korekty wynikające z wprowadzenia zasady współmierności dochodów i kosztów, przede wszystkim zasady rozliczania opłat i prowizji w czasie.

Społeczność

rot front