Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 15 gości.

Co zrobi rząd Syrizy?

Wiec Syrizy styczeń 2015

Co zrobi rząd Syrizy (tłumaczenie z http://syriza.net.gr/index.php/en/theseis/45-what-the-syriza-government-...)

KONTEKST NEGOCJACJI

Wybory parlamentarne dają nam silną pozycję negocjacyjną. Nasze żądania są następujące

- Umorzenie większości nominalnej wartości długu publicznego, co byłoby możliwe w kontekście <<Europejskiej Konferencji Długów>>. Zostało to zastosowane dla Niemiec w roku 1953. Jest więc też możliwe dla krajów Południowej Europy oraz Grecji.
- „Klauzula wzrostu”, która oznaczałaby, że spłacenie pozostałej części greckiego długu jest finansowane ze wzrostu gospodarczego Grecji, a nie z jej budżetu
- „Moratorium” na spłatę długu, celem zaoszczędzenia funduszy na wzrost
- Wyłączenie inwestycji publicznych z restrykcji „Paktu o Wzroście i Stabilności”
- „Europejski New Deal” w zakresie inwestycji publicznych finansowany prze Europejski Bank Inwestycyjny
- Poluzowanie polityki pieniężnej przez Europejski Bank Centralny poprzez wykup obligacji państwowych
-Ostatecznie deklarujemy jeszcze raz, że kwestia pożyczki udzielonej przez Bank Grecki w czasie okupacji nazistowskiej jest dla nas otwarta. Nasi partnerzy wiedzą o tym. To stanie się oficjalnym stanowiskiem naszego kraju od pierwszych dni objęcia przez nas władzy.
Na podstawie tego planu, będziemy walczyć o bezpieczne i społecznie wykonywalne rozwiązanie problemu greckiego długu. Nasz kraj jest w stanie spłacić pozostałą część długu z nowo wytworzonego bogactwa, a nie z dodatniego salda pierwotnego. Dotychczasowa polityka pozbawiała społeczeństwo dochodów.

Z tym planem bezpiecznie doprowadzimy do odbudowy Grecji i rekonstrukcji gospodarki kraju poprzez
- Natychmiastowy wzrost inwestycji publicznych o przynajmniej 4 miliardy euro.
- Stopniowe odwrócenie wszelkich niesprawiedliwości związanych z memorandum.
- Stopniowe przywrócenie pensji i emerytur, co doprowadzi do wzrostu konsumpcji i popytu
- Zachęcanie drobnych i średnich przedsiębiorców do zatrudniania pracowników, zwracanie części kosztów energii w zamian za produkcję przyjazną środowisku i wzrost zatrudnienia.
- Inwestowanie w wiedzę, badania naukowa i nowe technologie, aby młodzi naukowcy, którzy masowo wyemigrowali w ciągu ostatnich lat, wrócili do domu
- Odbudowę państwa dobrobytu, rządów prawa i stworzenie państwa merytokratycznego.
Jesteśmy gotowi do negocjacji i pracujemy poprzez tworzenie możliwie najszerszych sojuszy w Europie. Obecny rząd Samarasa [tekst powstał przed wyborami – przyp. Tłum] jest gotowy jedynie akceptować decyzje kredytodawców i potrafi się porozumieć jedynie z niemieckim rządem.
To jest różnica i to jest koniec dylematu – ogólnoeuropejskie negocjacje przez w wykonaniu rządu Syrizy albo akceptacja warunków wierzycieli przez rząd Samarasa.
Negocjacje czy brak negocjacji.
Wzrost czy cięcia/
SYRIZA czy Nowa Demokracja.
Co stanie się, gdy zakończą się negocjacje?
Narodowy Plan Rekonstrukcji Greckiego Społeczeństwa zastąpi Memorandum jak tylko Syriza zdobędzie władzę. Plan skupia się na czterech głównych filarach. Ma odwrócić społeczną i ekonomiczną dezintegrację, odbudować gospodarkę i zapewnić wyjście z kryzysu.

CZTERY FILARY NARODOWEGO PLANU REKONSTRUKCJI
1. Walka z kryzysem humanitarnym
2. Odbudowa gospodarki i sprawiedliwośc podatkowa
3. Ponowny wzrost zatrudnienia
4. Transformacja systemu politycznego w kierunku głębszej demokracji
+++
Filar 1. : Walka z kryzysem humanitarnym
Całkowity szacowany koszt : 1,882 miliarda euro.
Nasz program zakłada natychmiastowe rozpoczęcie walki z kryzysem humanitarnych, którego szacowany koszt wyniósłby około 2 miliardów euro. Ma na celu wzrost ochrony najbardziej wrażliwych warstw społecznych
-Darmowa energia elektryczna dla 300.000 gospodarstw poniżej granicy ubóstwa do 300 kilowatogodzin na miesiąc na rodzinę, czyli 3600 kilowatogodzin rocznie. Całkowity koszt: 59,4 miliona euro.
- Program refundowania posiłków dla tychże 300.000 rodzin. Jego wdrożenie będzie następowało poprzez publiczne agencje koordynacji, we współpracy z władzami lokalnymi, kościołem i organizacjami charytatywnymi. Całkowity koszt: 756 milionów euro.
- Program gwarantowanych mieszkań. Celem jest początkowe dostarczenie 30 tysięcy mieszkań (o powierzchni 30, 50 i 70 m2 ), poprzez refundowanie czynszu do wysokości 3 euro za metr kwadratowy za miesiąc. Całkowity koszt: 54 miliony
- Przywrócenie nagród świątecznych, jako 13-tych emerytur, dla 1.262.920 emerytów otrzymujących mniej niż 700 euro miesięcznie. Całkowity koszt: 543,06 miliona euro
-Darmowa opieka medyczna i darmowe leki dla nieubezpieczonych bezrobotnych. Całkowity koszt: 350 milionów euro.
-Specjalna karta uprawniająca do przejazdów transportem publicznych dla długotrwale bezrobotnych i dla ludzi żyjących poniżej granicy ubóstwa. Całkowity koszt – 120 milionów euro.
- Zniesienie podatku na olej napędowy dla samochodów i ogrzewania budynków, co spowodowałoby obniżkę ceny paliwa do ogrzewania budynków do ceny 90 centów za litr, zamiast obecnego 1,20 euro. Korzyści są oczekiwane.

Filar 2. - Odbudowa gospodarki i sprawiedliwość podatkowa
Całkowity szacowany koszt: 6,5 miliarda euro
Całkowite oczekiwane korzyści: 3 miliardy euro
Drugi filar jest skoncentrowany na środkach mających na celu odbudowę gospodarki. Priorytetem jest zmniejszenie ciężaru podatkowego na gospodarce, zmniejszenie obciążeń finansowych obywateli, zapewnienie płynności finansowej gospodarstwom domowym i wzrost popytu.

Nadmierne opodatkowanie klasy średniej doprowadziło do tego, że status zawodowy, własność, a nawet fizyczna egzystencja znacznej części społeczeństwa zostały zagrożone, czego dowodzi ogromna liczba samobójstw.
Spłata zobowiązań finansowych wobec państwa i funduszy ubezpieczeń społecznych w 84 ratach.
Oczekiwane korzyści: 3 mld euro

Dochód, którego oczekujemy co roku (5-15% długu), będzie zapewniony następującymi środkami:

1. Natychmiastowe zakończenie postępowań sądowych, konfiskaty kont bankowych, mieszkań w których zamieszkuje dłużnik i wydanie certyfikatu czystości podatkowej dla wszystkich objętych postępowaniem.
2. Dwumiesięczne zawieszenie postępowań sądowych przeciwko dłużnikom o zerowych dochodach.
3. Uchylenie antykonstytucyjnego traktowania dłużników jako przestępców złapanych na gorącym uczynku
4. Zniesienie obowiązkowego spłacania pierwszej raty w wysokości 50% długu jako warunku wszczęcia postępowania. O wysokości pierwszej raty długu będzie decydował sąd i wyniesie ona około 10-20% zależnie od sytuacji finansowej dłużnika.
Natychmiastowe zniesienie obecnego jednolitego podatku własnościowego (ENFIA). Wprowadzenie podatku od dużej własności. Obniżenie podatku od własności w zależności od powierzchni nieruchomości.

Szacowany koszt: 2 miliardy euro

Ten podatek będzie progresywny z wysoką kwotą wolną od podatku. Za wyjątkiem luksusowych domów, nie będzie stosowany w przypadku nieruchomości będących miejscami zamieszkania. Dodatkowo nie będzie obciążał małej i średniej własności.
Przywrócenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 12 tysięcy euro rocznie. Wzrost liczby progów podatkowych.
Szacowany koszt: 1.5 miliarda euro
Redukcje niespłacalnych długów osób i przedsiębiorstw.
Nowe prawo dotyczące długów zawiera: umorzenie długów osobom poniżej granicy ubóstwa, zmniejszanie długów tak, aby rata kredytów nie przekraczała 1/3 dochodów dłużnika.
-Powołamy publiczną organizacje pośredniczącą, zajmującą się prywatnymi dłużnikami, nie jako „zły bank”, lecz zarówno jako menedżer i pełnomocnik banku, jak i jako kontroler banku sprawdzający realizację umowy.
- W następnych dniach, SYRIZA przedstawi propozycję prawa zawieszającego hipoteki nieruchomości będących głównymi miejscami zamieszkania, wartych mniej niż 300 tysięcy euro.- Zniesiony zostanie handel długami tak, żeby zabezpieczyć prawa do długów i do ziemi przed przeniesieniem z banku do niebankowej instytucji finansowej bądź firmy.
- Ustanowiony zostanie publiczny bank rozwoju z kapitałem na poziomie 1 miliarda euro
- Płaca minimalna zostanie podniesiona do 751 euro miesięcznie.
Szacowany koszt: Zero

Filar trzeci: Ponowny wzrost zatrudnienia
Szacowany koszt: 3 miliardy
Wzrost zatrudnienia o 300 tysięcy we wszystkich sektorach gospodarki – prywatnym, publicznym, uspołecznionym jest oczekiwany jako efekt naszego dwuletniego planu wzrostu zatrudnienia. Plan ten jest niezastąpiony szczególnie dla długotrwale bezrobotnych powyżej 55. roku życia, jak też i dla młodych bezrobotnych, którzy chcieliby doświadczyć korzyści ze wzrostu gospodarki. Plan pozwoli zaoszczędzić pieniądze przeznaczone na pomoc dla bezrobotnych i przeznaczyć je dla większej ilości potrzebujących.
- Przywrócenie instytucji chroniącej bezrobotnych, która została zniszczona przez Memorandowe rządy
- Przywrócenie zasady obowiązywanie postanowień układu zbiorowego po jego wygaśnięciu ("After-effects"), przywrócenie samych układu zbiorowych oraz arbitrażu.
- Wycofanie prawa pozwalającego na masowe i nieuzasadanione zwolnienia i podnajem pracowników
Brak kosztów.
- Stworzenie 300 tysięcy nowych miejsc pracy.
Szacowany pięcioletni koszt: 3 mld euro

Filar czwarty: Transformacja systemu politycznego dla pogłębienia demokracji
Całkowity szacowany koszt: Zero
Od pierwszego roku rządów Syrizy, rozpoczniemy procesy instytucjonalnej i demokratycznej odbudowy państwa. Wzmocnimy instytucje demokracji bezpośredniej i stworzymy nowe.
1. Regionalna organizacja państwa. Wprowadzenie przejrzystości, autonomii gospodarczej i efektywnego działania samorządów i władz regionalnych. Wzmacniamy władzę instytucji demokracji bezpośredniej i tworzymy nowe.
2.Wzmocnienie uczestnictwa obywateli w demokracji. Wprowadzenie nowych instytucji, takich jak obywatelska inicjatywa ustawodawcza, weto ludowe i obywatelska inicjatywa w sprawie referendum.
3. Wzmocnienie parlamentu, ograniczenie immunitetu poselskiego i zakończenie prawnie usankcjonowanej bezkarności parlamentarzystów
4. Prawna regulacja działania radia i telewizji uwzględniająca podatki i kryteria sprawiedliwości społecznej. Ponowne ustanowienie ERT (publicznego radia i telewizji) z czystym kontem.

Szacowane koszty planu natychmiastowych środków przebudowy społeczeństwa.
Obliczyliśmy całkowity koszt programu walki z kryzysem humanitarnym, a także programu obniżenia podatków.
Sfinansujemy to z:
1. Po pierwsze, ze środków i procedur rozliczania transakcji. Planujemy zebrać przynajmniej 20 miliardów euro z 68 miliardów euro długu przez 7 lat. To daje około 3 miliardów euro w budżecie w pierwszym roku.
2. Po drugie, przez zdecydowaną walkę z oszustami podatkowymi i przemytem (na przykład przemytem paliwa i papierosów), co wymaga zaparcia i politycznej woli do starcia się z interesami oligarchów.
3. Jeśli chodzi o kapitał początkowy publicznych organizacji pośredniczących jak i koszt stworzenia banku rozwoju oraz banków specjalnych, wynoszących razem 3 miliardy euro, to sfinansujemy je z tzw. „materacu” - z Greckiego Funduszu Stabilności Finansowej wynoszącej 11 mld euro i przeznaczonego dla systemu bankowego.
4. Całkowity koszt przywrócenia zatrudnienia będzie wynosił 5 miliardów euro, przy czym 3 miliardy przewidziane jest na pierwszy rok. Przez pierwszy rok, koszty zostaną sfinansowane z funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 – 1 miliard – i na lata 2014-2020 – 1,5 miliarda – oraz z innych funduszy unijnych wspierających zatrudnienie – 500 milionów.
Nasz rząd, mając na uwadze wielki wysiłek wymagany do podwyższenie emerytur do wartości sprzed kryzysu, zamiast sprzedawać własność publiczną, będzie częściowo transferował ją do funduszy ubezpieczeń społecznych. Odwróci to katastrofalne konsekwencje zaangażowania sektora prywatnego i indywidualnych akcjonariuszy w fundusze emerytalne i stopniowo doprowadzi do wzrostu emerytur.

SZACOWANY CAŁKOWITY KOSZT <<PROGRAMU Z SALONIK>>
11 milionów 382 miliardy euro
CAŁKOWITY DOCHÓD Z PLANU
12 miliardów euro

Społeczność

front