Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 13 gości.

„Masy chłopskie w walce o ziemię obszarniczą bez wykupu": Oświadczenie Komunistycznej Frakcji Poselskiej (1933 rok)

rewolucja 1905_0.png

 

„MASY  CHŁOPSKIE W WALCE O ZIEMIĘ  OBSZARNICZĄ BEZ WYKUPU” 

 

Z  oświadczenia Komunistycznej Frakcji Poselskiej, luty 1933 r. 

 

 

„Polityka dyktatury faszystowskiej na wsi to nieprzerwany szereg rabunków i gwałtów, żyłowania i wyciskania siódmego potu z nędzy i biedoty chłopskiej. Droga bowiem wyjścia z kryzysu, po której kroczy dyktatura faszystowska, to zdwojona nędza i głód zarówno mas robotniczych, jak i chłopskich, to...(ustęp został skreślony ze stenogramu przez marszałka sejmu – przyp. R.R.).

Rząd  (- w lutym 1933 roku prezesem Rady Ministrów był  jeden z najgorliwszych i najposłuszniejszych zarazem współpracowników  pomajowego dyktatora Józefa Piłsudskiego – pułkownik Aleksander Prystor. Był on człowiekiem o wyjątkowo ograniczonych predyspozycjach intelektualnych. Funkcję premiera oczywiście z woli dyktatora pełnił on od 27 maja 1931 roku do do 9 maja 1933 roku. Warto nadmienić, że szukając oszczędności gdzie tylko się dało rząd A. Prystora zlikwidował latem 1932 roku dwa ministerstwa – Reform Rolnych i Robót Publicznych, których agendy włączono do innych ministerstw – przyp. R.R.) dokłada chłopu podatek za podatkiem, za podatkami zdąża faszystowska, przymusowa i rujnująca chłopów komasacja i rabunek ich praw serwitutowych, dalej pańszczyzna szarwarkowa, długi lichwiarskie i odróbki, za nimi znów lichwiarskie opłaty targowe, różne składki faszystowskie i militarne, kary administracyjne i protokoły leśne i tak dalej, bez końca. Toteż bezrobocie, nędza i dosłownie głód dziesiątkują dziś masy pracującego chłopstwa.

Nawet prasa burżuazyjna pisze o tym, że chłopi dla swego użytku używają dziś soli bydlęcej. Toteż i głód ziemi nie był nigdy tak ostry, jak dziś, a do walki o ziemię obszarniczą bez wykupu skupiają się już najszersze masy chłopów średnio-, mało- i bezrolnych.

Chłopi przekonali się dostatecznie, że oszustwem była sławiona przez Stronnictwo Ludowe i PPS „reforma rolna” ( - Chodziło tu o ustawę o „wykonaniu reformy rolnej” z 28 grudnia 1925 roku. Była to ustawa zdecydowanie korzystniejsza dla obszarników od poprzednich z 10 lipca 1919 roku oraz  z 15 lipca 1920 roku. Corocznie miało być rozparcelowane 200 tysięcy hektarów ziemi według ówczesnych tzw. cen rynkowych. W ten sposób uprzywilejowani zostali przede wszystkim chłopi bogatsi. Ogółem do wybuchu wojny (do września 1939 roku) rozparcelowano 2 570 176 hektarów (około 19 % ziemi wielkiej własności) – przyp. R.R), że rabunkiem jest lichwiarska parcelacja faszystowska, że pogłębia ich nędzę osławiona faszystowska komasacja i likwidacja serwitutów, której panowie ze Stronnictwa Ludowego i PPS nie mogli się nachwalić.

Chłopi przekonali się, bo tysiące spośród nich po tych właśnie dobrodziejstwach faszystowskich poszły w świat z torbami. A czy za podatki egzekutorzy i policja nie zabierają chłopu ostatniej chudoby? Zabierają  i ściągają, chyba że chłopi kłonicami przepędzają ze wsi tych, co zagrabiają im ostatni dobytek.

Wieś dźwiga się dziś do walki. Mówią o tym: Lesko ( - od 21 czerwca do 9 lipca 1932 roku miało miejsce de facto zbrojne powstanie chłopskie w powiecie leskim administracyjnie przynależnym wówczas do województwa lwowskiego. Miejscowi chłopi otwarcie przeciwstawili się bezwzględnemu narzucaniu im dodatkowych powinności szarwarkowych. Doszło wówczas do licznych, wyjątkowo brutalnych starć z policją. Byli zabici i ranni – przyp. R.R.) , Polesie i Grodzieńszczyzna, mówią o tym Łapanów ( - 5 czerwca 1932 roku miała miejsce w Łapanowie (ówczesny powiat bocheński) krwawa szarża policji na pochód chłopów, liczący bez mała kilka tysięcy ludzi. Pochód ten zmierzał, wbrew zakazowi starosty, na zgromadzenie chłopskie. W wyniku policyjnego ataku zginęło wówczas 5 niewinnych chłopów – przyp. R.R.), Jadów (- 11 lipca 1932 roku doszło w Jadowie (ówczesny powiat Radzymin) do krwawych starć chłopów z policją na tle opłat targowych, które były wyjątkowo wyśrubowane. Na rynku w Jadowie w dzień targowy chłopi otwarcie stawili opór policji. Zginęło 3 chłopów. Rany odniosło kilku funkcjonariuszy sanacyjnej policji – przyp. R.R.) , Lubla ( - 15 maja 1932 roku w Lubli, ówczesny powiat Krosno policja zaatakowała miejscowych chłopów. Były ofiary śmiertelne i ranni – przyp. R.R.)  i Daleszyce i wszystkie, codzienne prawie, krwawe i burzliwe wystąpienia chłopskie przeciw egzekucjom podatkowym, komasacjom itd., mówią o tym masowe strajki chłopski przeciw zdzierstwu i opłatom targowym, obejmujące całe powiaty i województwa, strajki, podczas których w jedenastu miejscowościach  toczyli chłopi krwawe walki z policją...(ustęp został skreślony ze stenogramu przez marszałka sejmu – przyp. R.R.).

W toczących się strajkach chłopskich muszą chłopi jednak zdwoić czujność przed manewrami przywódców Stronnictwa Ludowego, którzy często stają na czele walk chłopskich dla tym łatwiejszego ich zdradzenia, którzy namawiają chłopów, by biernie siedzieli na wsi, nie występowali przeciwko policji itd...(ustęp został skreślony ze stenogramu przez marszałka sejmu – przyp. R.R.).

Tylko pod wodzą komunistów, tylko w walce kierowanej przez komitety chłopskie, tylko w sojuszu robotniczo – chłopskim poprowadzą milionowe masy chłopskie zwycięską walkę o ziemię obszarniczą, państwową i kościelną bez odszkodowania, tylko w takiej walce złamane zostaną i odparte zamachy dyktatury faszystowskiej i obszarnictwa na byt szerokich mas chłopskich.

Tylko pod wodzą lewicy związkowej i komunistycznej awangardy zdołają robotnicy rolni odeprzeć zaciekły atak obszarnictwa, zachęconego biernością i zdradą panów Kwapińskich (- Chodzi tu o Jana Kwapińskiego (1885 – 1964). W latach 1920 – 1939 był on członkiem Centralnego Komitetu Wykonawczego Polskiej Partii Socjalistycznej (CKW PPS) , w latach 1919 – 1939 był także przewodniczącym Zarządu Głównego Związku Zawodowego Robotników Rolnych – przyp. R.R.) i Nowickich ( - Chodzi tu o Mariana Jerzego Nowickiego (1893 – 1960). W latach 1928 – 1939 był on członkiem Rady Naczelnej PPS. W latach 1919 – 1939 pełnił on także funkcję sekretarza Związków Zawodowych Robotników Rolnych – przyp. R.R.), przywrócić umowy zbiorowe, powstrzymać rugi i bezczelne obniżki płac i ordynariów...(ustęp został skreślony ze stenogramu przez marszałka sejmu).

Oto hasła, pod którymi masy chłopskie skupić się muszą do walki przeciw dyktaturze faszystowskiej.”

 

 

 

Tekst powyższy przesłał :  Ryszard  Rauba ( Komunistyczna Partia Polski – KPP).

 

 

Społeczność

SIERP i MŁOT