Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 11 gości.

Represje sądowe przeciwko polskim komunistom - międzynarodowa solidarność z prześladowanymi

KPP-WR_2.png

Sąd w Dąbrowie Górniczej wznowił represyjny proces przeciwko członkom KPP oskarżonym o „propagowanie ideologii komunistycznej”, czyli realizację zadań statutowych, zarejestrowanej i legalnie działającej w naszym kraju partii politycznej.

Z całego świata płyną wyrazy poparcia i solidarności z prześladowanymi komunistami polskimi oraz wyrazy oburzenia działaniami prawicowego reżimu i wymiaru sprawiedliwości IV RP.

 
„Władza Rad” solidarna z represjonowanymi komunistami
 

Oświadczenia: 
 
Komunistyczna Partia Grecji (KKE)
KKE domaga się zakończenia represji przeciwko Komunistycznej Partii Polski  [EN], [RU], [ES], [GE]
 
Do rządu Polski
Do ambasady RP w Atenach

W poniedziałek 27 listopada został wznowiony proces przeciwko członkom KPP, który trwa od ponad 2 lat w oparciu o zarzut ''propagowania ideologii komunistycznej'' w gazecie ''Brzask'' i na stronie internetowej KPP. Działaczom KPP grożą 2 lata więzienia.

KKE potępia i oskarża te antykomunistyczne działania i prześladowania, wszelkie formy zakazywania komunistycznej symboliki oraz propagowania idei komunizmu. Te prześladowania nie mogą być sankcjonowane poparciem ze strony reakcyjnej Unii Europejskiej i podobnymi działaniami w innych krajach UE.

Działania polegające na zakazywaniu oraz ograniczaniu działalności komunistów następują jednocześnie z antyspołeczną polityką i atakami na prawa oraz zdobycze klasy robotniczej.

Stanowią część propagandy o ''totalitarnych reżimach'' promującej ahistoryczne zrównywanie komunizmu z faszystowską bestią, hodowaną przez system kapitalistyczny.

W tym samym czasie prowokacyjnie honorowani są nazistowscy kolaboranci i ich polityczni potomkowie.

Historię napisał lud, nie można jej przepisać.

Komunistyczna Partia Grecji:
- potępia antyspołeczne, antypracownicze i antydemokratyczne działania polskiego rządu,
- domaga się natychmiastowego wycofania zarzutów wobec KPP, jej członków i działaczy,
- wyraża solidarność z polskimi komunistami i ruchem klasowym!

Antykomunizm i represje wobec ruchów pracowniczych, niszczenie prawdy historycznej zapisanej krwią ludu, nie przejdą!

Ręce precz od komunistów!
 
Komunistyczna Partia Ukrainy   
Komunistyczna Partia Ukrainy wzięła udział w międzynarodowej akcji solidarności z polskimi komunistami, którzy podlegają sądowym prześladowaniom ze strony polskich władz [RU]

Apel Komunistycznej Partii Ukrainy

 
Nie! - dla politycznych i sądowych prześladowań komunistów!
 
„Komunistyczna Partia Ukrainy jest głęboko zaniepokojona doniesieniami o prześladowaniach politycznych i sądowych, którym podlega Komunistyczna Partia Polski. Przedstawiono jej bezpodstawne oskarżenia i przygotowuje kolejne orzeczenie sądu o przestępstwie dokonanym przez komunistów za pośrednictwem środków masowego przekazu, polegającym na promowaniu swojej wizji sytuacji w społeczeństwie i perspektyw jej rozwoju.
 
Jest to naruszenie art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, art. 10 i 14 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, standardów europejskiej demokracji w zakresie wolności słowa, dostępu do informacji, jej odbioru i rozpowszechniania.
 
Komunistyczna Partia Ukrainy wzywa polskie władze do natychmiastowego zaprzestania politycznego i sądowego prześladowania Komunistycznej Partii Polski. Wyrażamy solidarność z polskimi komunistami w ich walce o prawa ludu pracującego kraju.
 
Komunistyczna Partia Ukrainy
28 listopada 2017 r.
 
Komunistyczna Partia Ukrainy domaga się natychmiastowego zaprzestania polityki podwójnych standardów i wszelkich form naruszania demokratycznych praw i wolności, prześladowań za działalność polityczną komunistów, przedstawicieli lewicowych sił opozycyjnych i organizacji publicznych, nie tylko w Polsce oraz innych państwach członkowskich UE, ale także na Ukrainie.
 
Przypomnijmy prorocze słowa pastora Martina Niemöllera (1892 - 1984) - niemieckiego wroga nazizmu, przewodniczącego Światowej Rady Kościołów:
 
Kiedy naziści przyszli po komunistów, milczałem,

nie byłem komunistą.

Kiedy zamknęli socjaldemokratów, milczałem,

nie byłem socjaldemokratą.

Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem,

nie byłem związkowcem.

Kiedy przyszli po Żydów, milczałem,

nie byłem Żydem.

Kiedy przyszli po mnie, nie było już nikogo, kto mógłby zaprotestować.
 
 
 
Komunistyczna Partia Ludów Hiszpanii (PCPE)
Działania Komunistycznej Partii Ludów Hiszpanii (PCPE) w solidarności z Komunistyczną Partią Polski (KPP)  [ES]
Video

Do Prezesa Rady Ministrów RP

W dniu 31 marca 2016 roku cztery osoby z Komunistycznej Partii Polski zostały skazane przez Sąd Okręgowy w Dąbrowie Górniczej na 9 miesięcy ograniczenia wolności, przymusowe prace społeczne i grzywny.

Dziś, 27 listopada, proces ten zostaje ponownie zainicjowany pod zarzutem „upowszechniania ideologii komunistycznej” w gazecie „Brzask” oraz na stronie internetowej partii. Jeśli sąd uzna ich winę, grozi im  do dwóch lat więzienia.

Jednocześnie KPP staje wobec nowej ofensywy klasy polskich kapitalistów i partii rządzącej, która stara się zakazać działalności KPP, na podstawie stwierdzenia, że „program KP nie respektuje Konstytucji”.

PCPE potępia wszelkie próby zakazania ideologii komunistycznej w Polsce. Potępiamy prześladowania na partii komunistycznej w Polsce.
 
Prześladowaniu temu towarzyszy nasilenie ataków na klasę robotniczą i próby zrównania komunizmu z faszystowskim potworem. Mają one na celu wyeliminowanie dokonań socjalizmu w zbiorowej pamięci narodów.

Żądamy natychmiastowego wycofania wszystkich zarzutów przeciwko KPP  i jej kadrom.
 
Antykomunizm nie przejdzie.
 
PCPE będzie nadal nagłaśniać sprawę w celu rozszerzenia solidarności z naszymi towarzyszami Komunistycznej Partii Polski.
 
 
Niemiecka Partia Komunistyczna (DKP)  
Solidarność z Komunistyczną Partią Polski - Przeciw antykomunistycznym prześladowaniom! [DE]

Niemiecka Partia komunistyczna potępia proces czterech polskich komunistów wznowiony 27 listopada br. pod zrzutem „upowszechnianie ideologii komunistycznej" w gazecie partyjnej „Brzask” i na stronie internetowej partii. Grozi im dwa lata więzienia.

Ponadto istnieje zagrożenie delegalizacją Komunistycznej Partii Polski (KPP), ponieważ jej program, według partii rządzącej "Prawo i Sprawiedliwość", jest sprzeczny z Konstytucją.

Solidaryzujemy się z towarzyszkami i towarzyszami w sąsiednim kraju i wzywamy do akcji przed Ambasadą RP.

Nie dla delegalizacji KPP!
Proces ten nie może prowadzić do skazania!!
Antykomunizm nie przejdzie!

Kierownictwo partii DKP
Essen, 26.11.2017
 

Portugalska Partia Komunistyczna (PCP)
PCP potępia prześladowcze działania polskich władz przeciwko Komunistycznej Partii Polski [PT]  

W związku ze wznowieniem procesu prowadzonego przez władze polskie przeciwko Komunistycznej Partii Polski i jej bojownikom pod zarzutem promowania ideologii komunistycznej, Portugalska Partia Komunistyczna wyraża najwyższe potępienie i żądanie zakończenia działań prześladowczych i antydemokratycznych.

Działania te wpisują są w próbę reakcyjnego fałszowania historii, w sposób okrutny i niedopuszczalny dążącą do zrównania faszyzmu i komunizmu, zbagatelizowania zbrodni nazistowsko-faszystowskich i odpowiedzialności wielkich kapitalistycznych mocarstw - które utorowały drogę hordom Hitlera i wybuchowi II wojny światowej - i wymazaniu wkładu komunistów, Związku Radzieckiego i systemu socjalistycznego w klęskę hitlerowsko-faszystowskich projektów oraz głównych osiągnięć demokratycznych i postępowych w XX wieku.

PCP nie może nie wskazać znaczenia rosnących praktyk i koncepcji antydemokratycznych obecnych nie tylko w kilku krajach UE, ale także alarmująco manifestujących się w ramach samych instytucji UE.

Portugalska Partia Komunistyczna podjęła inicjatywę wyrażenia za pośrednictwem swoich posłów w Parlamencie Europejskim potępienia represyjnych środków i aktów politycznych prześladowań przeprowadzonych przez polskie władze przeciwko komunistom, antyfaszystom i innym demokratom w Polsce, mając na uwadze, że takie środki i akty mają miejsce gdy w Polsce rośnie rasizm i ksenofobia, symbole antyfaszystowskiej walki i zwycięstwa nad nazistowskim faszyzmem są niszczone, a prawa demokratyczne, polityczne, społeczne i gospodarcze są atakowane.
 
 
Partia Pracy Austrii (PdA)
Do Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu
Partia Pracy Austrii (PdA) potępia antykomunistyczne prześladowania podjęte wobec Komunistycznej Partii Polski (KPP) przez polskie władze i protestuje przeciwko procesowi sądowemu trwającemu od ponad 2 lata i wznawianemu  dziś 27 listopada 2017 r., przeciwko partii i jej kadrom pod zarzutem „propagowania ideologii komunistycznej” przez gazetę „Brzask” i stronę internetową KPP.

Potępiamy prześladowania ideologii komunistycznej  i komunistów oraz wszelkie próby delegalizacji KPP lub ograniczenia jej działalności politycznej. Żądamy natychmiastowego wycofania wszelkich zarzutów przeciwko KPP i jej kadrom.
 


Socjalistyczny Front Ludowy (marksistowski)
Do ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie 
 
Oświadczenie Socjalistycznego Frontu Ludowego (marksistowskiego) w sprawie o faszyzacji i prześladowaniach antykomunistycznych w Polsce
 
Ostatnio w Polsce widzimy niepokojące procesy: wraz ze znacznym wzrostem napięć międzynarodowych, szczególnie po rozpoczęciu zamieszek na Ukrainie, pojawia się nie tylko nigdy wcześniej nie widzian histeria militarystyczna, ale także propaganda agresywnego szowinizmu, a także polityczne prześladowania, skierowane przeciwko dysydentom, które są niezgodne z międzynarodowymi normami praw człowieka.
 
Co roku w Warszawie odbywają się parady tysięcy faszystów, w których już jawnie pojawiają się hasła sprzyjające aneksji ziem Lwowa i Wilna, a zatem widzimy narastającą falę szowinistycznego nacjonalizmu. Wszystko to, zamaskowane pod pretekstem rzekomego obcego zagrożenia, z Rosji, jest wykorzystywane do podżegania międzynarodowych i międzypaństwowych niepokojów, do demonizacji i oczerniania antysystemowych postaci i organizacji opozycyjnych.
 
W parze z tym idzie kampania antykomunizmu typu jaskiniowego, który przejawia się poprzez cyniczne fałszowanie historii. Zabytki poświęcone Armii Czerwonej, a także antyfaszystowskim partyzantom są niszczone na podstawie tzw. Ustawy o dekomunizacji. Co więcej, prowdzona jest sprawa karna przeciwko legalnie działającej Komunistycznej Partii Polski (KPP), której celem jest jej delegalizacja, zastraszenie jej członków i przywódców poprzez wyroki więzienia za promowanie ideologii komunistycznej.
 
Wszystko to jest zdecydowanie sprzeczne z zasadami Międzynarodowej Deklaracji Praw Człowieka. Miejmy też na uwadze, że w innych krajach europejskich istnieją partie komunistyczne działające w granicach prawa; nawet w Parlamencie Europejskim są  posłowie komunistyczni. Tymczasem w Polsce, podobnie jak na Litwie i w wielu innych krajach europejskich, funkcjonuje polityka drakońskiego antykomunizmu, która przypomina bardziej niemiecki faszyzm, a nie zasady wolności słowa i wypowiedzi, deklarowane przez Zachodnie demokracje.
 
W związku z tym my, socjaliści z Litwy, członkowie i zwolennicy SFL (m), wyrażamy naszą solidarność z działaczami KPP, którzy dzisiaj staną przed sądem, jednocześnie potępiając wzrost tendencji antydemokratycznych i profaszystowskich w Polsce. Apelujemy do rządu polskiego, żądając od niego cofnięcia inkwizycyjnej „Ustawy o dekomunizacji” i powstrzymania prześladowań polskich komunistów, a także innych dysydentów.  
 
Komitet SFL (m) 

 
Komunistyczna Partia Brytanii
 Komuniści w Wielkiej Brytanii potępiają sądzenie Komunistycznej Partii Polski za dystrybucję materiałów, mających na celu starają się zdobywanie poparcia społecznego dla socjalistycznego systemu społecznego w ich kraju. Rozumiemy, że oskarżeni stoją przed groźbą długich kar więzienia w przypadku skazania.
 
Prosimy rząd polski, aby zauważył, że to oskarżenie, wynikające z jego własnego ustawodawstwa, jest bezpośrednim pogwałceniem zasad Europejskiej Konwencji Praw Człowieka o wolności myśli i słowa. Prosimy również nasz własny rząd aby potępił ten proces i wykorzystał swoją obecną pozycję w Radzie Ministrów UE, by żądać przerwania milczenia w sprawie tego oskarżenia i obrony zasad Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
 
 
Rosyjska Komunistyczna Partia Robotnicza (RKPR)
Pikieta przed Konsulatem Generalnym RP [RU]

Pracownicy konsulatu otrzymali list od Komitetu Leningradzkiego ROT Frontu, skierowany do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, z żądaniem powstrzymania prześladowań naszych towarzyszy i antykomunistycznej polityki przypominającej ponure czasy faszyzmu.  
 
Wyrażamy solidarność z naszymi polskimi towarzyszami i oświadczamy:  wszelkie próby burżuazji, by metodami faszystowskimi opóźnić swój nieunikniony historyczny koniec, są skazane na niepowodzenie. Ludzie pracy wszystkich krajów są w stanie zbudować nowe, sprawiedliwe społeczeństwo, co pokazały w ostatnim stuleciu narody radziecki i polski.
 
 
Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!
Faszyzm nie przejdzie!
Komitet Leningradzki RKPR-KPZR 
 

Komunistyczna Partia Turcji (TKP)
Komunistyczna Partia Turcji protestuje przeciwko antykomunistycznym prześladowaniom w Polsce [EN]   

 Stwierdzamy, iż „jesteśmy zmartwieni tym, że jednym z wiodących krajów promujących antykomunistyczne praktyki jest Polska", TKP podkreśla również, że „obawiamy się, iż w Polsce usuwane są ślady socjalistycznego dziedzictwa, a historia jest świadomie wypaczana; komuniści i faszyści są zrównani, prawo KPP do angażowania się w politykę i organizowania się jest wykluczane, komuniści są ścigani i skazywani za ich działalność polityczną ...  Protestujemy przeciw tej sytuacji."

Czytaj też:
 
Akcje solidarności z represjonowanymi komunistami z KPP 
 
Apel przeciwko prześladowaniom wobec KPP 
 
Władza Rad” solidarna z represjonowanymi komunistami
 
Piotr Ciszewski: Najpierw przyszli po komunistów
 
Nowy etap represji politycznych w Polsce - prokuratura domaga się ponownego osądzenia działaczy KPP!
 
„Trybuna” o skazaniu komunistów: to wyrok polityczny
 
Działacze Komunistycznej Partii Polski skazani za propagowanie komunizmu!

Społeczność

future2