Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 6 gości.

PiS chce ograniczyć prawa pracownicze

kapitalista.jpg

Wg "Dziennika Gazety Prawnej", komisja kodyfikacyjna zaproponowała, aby kapitaliści zyskali prawo do uprzedniego sądowego badania legalności sporu zbiorowego, strajku i innych akcji protestacyjnych robotników.

Wg proponowanych rozwiązań istniałaby możliwość sprawdzenia przed wejściem w spór zbiorowy, czy żądania strony pracowniczej spełniają ustawowe kryteria. W tym celu pracodawca lub przedstawicielstwo związkowe mieliby występować do sądu z wnioskiem o zbadanie zgodności zgłoszonych żądań z ustawowymi wymogami. W razie uznania postulatów związkowych za spełniające kryteria, strony miałyby trzy dni na rozpoczęcie procedury rozwiązywania sporu. W przypadku braku zgodności z wymogami konflikt wygasałby z mocy prawa.

Podobnie miałaby się odbywać kontrola legalności strajku. W terminie między ogłoszeniem strajku a terminem jego rozpoczęcia (min. 5 dni) pracodawca lub przedstawicielstwo związkowe mogliby wystąpić do sądu z wnioskiem o zbadanie jego zgodności z prawem. W przypadku orzeczenia niezgodności strajku z prawem organizatorzy zobowiązani byliby do natychmiastowego zaniechania naruszeń.

Zaproponowała też uregulowanie zasad prowadzenia akcji protestacyjnych innych niż strajki. Wg propozycji komisji, akcje nie mogłyby prowadzić do ograniczenia lub zagrożenia funkcjonowania lub organizacji zakładu pracy, zablokowania lub utrudnienia dostępu osób nieuczestniczących w akcji do terenu firmy. Strona pracownicza byłaby też zobowiązana do poinformowania pracodawcy o swoich planach co najmniej pięć dni wcześniej.

Społeczność

Ochotnik