Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 16 gości.

Centrale związkowe opracowują wspólne stanowisko w sprawie projektu ustawy o sporach zbiorowych

OPZZ manifestacja

NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych osiągnęły wspólne stanowisko w sprawie projektu ustawy o sporach zbiorowych.

Działacze związkowi chcą, aby w niektórych wypadkach stroną sporu mogła być władza publiczna (minister, wójt, burmistrz, prezydent miasta) lub podmiot dominujący (spółka-matka). Oznaczałoby to koniec fikcji sporu ze spółkami, za którym kryją się reprezentanci państwowych jednostek budżetowych lub samorządowych. Proponowane jest również rozszerzenie definicji warunków pracy i płacy oraz świadczeń socjalnych, a także zmiana warunków prowadzenia sporów.

Związkowcy domagają się również utrzymania dotychczasowego zapisu, mówiącego, że spór zbiorowy rozpoczyna się w momencie złożenia pisma informującego o rozpoczęciu sporu, a badaniem legalności strajku powinna zajmować się Państwowa Inspekcja Pracy. Jeśli natomiast ten zapis nie zostałby przyjęty, to strony sporu powinny być zobligowane do przestrzegania terminów, w których sądy ustalają legalność protestu bez możliwości przeciągania tej procedury w czasie. Prawo do wystąpienia o zdrożenie tej procedury przysługiwałoby jedynie stronom. Jeżeli żądanie zbadania legalności protestu ze strony pracodawcy byłoby bezzasadne, to wówczas będzie on zagrożony sankcjami.

Społeczność

Pokój i ziemia