Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 24 gości.

Represyjna prokrastynatura Ziobry odpowiada

ziobromem

Minął prawie rok, od kiedy 30 kwietnia 2018 roku reżim Kaczyńskiego-Ziobry dopuścił się haniebnego zamachu na wolność słowa w Polsce, rekwirując właścicielowi naszej domeny sprzęt elektroniczny. Absurdalny charakter zarzutów w naszej sprawie nie przeszkadza prokuraturze ulegać politycznym naciskom antykomunistycznych talibów. Represyjny charakter akcji staje się coraz bardziej ewidentny.

Pomimo, że nikomu nie postawiono zarzutów i przez cały okres od 30 kwietnia 2018 prokuratura w zasadzie jedynie odpowiadała na nasze wnioski i zażalenia, zarekwirowany sprzęt nadal nie został zwrócony, mimo upływu 11 miesięcy. 

Prokuratura nie miała problemu, aby w ciągu miesiąca od wydania postanowienia o żądaniu wydania rzeczy przekazać je policji, o czym świadczy data na "postanowieniu" (http://www.1917.net.pl/node/23062) - 26 marca 2018.

Tymczasem odpowiedź na nasze pismo napisane 12 października 2018 roku przyszła dopiero teraz, datowane na 19 marca b.r.

Jak widać prokuraturze wielokrotnie łatwiej przychodzi wykonywanie represyjnych decyzji, niż sprzątanie po własnych błędach.
Prokuratura pod kierownictwem Ziobry to więc nic więcej, jak tylko represyjna prokrastynatura.
 
*******
 
 
Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie
XIV Wydział Karny
Ul. Ogrodowa 51a 00-873 Warszawa
e-mail: kierl4kamy@srwm.pl.p1
 
Zamówienia akt na Czytelnie
Tel. (22) 501 —97-07
(22) 501-98-89
e-mail: czytelnia@hipoteka.waw.pl
Godziny przyjęć interesantów:
Pn. 8.30 - 17.45 Wt.-Pt. 8.30 - 15.30
 
Biuro Obsługi Interesanta
Tel: (22) 501-97—20
(22) 501-97-21
(22) 501-97-22
Godziny przyjęć interesantów:
Pn. 8.30 « 17.45 Wt. - Pt. 8.30 ~ 15.30
 
Warszawa, dnia 19 marca 2019 r.
Sygnatura akt: XIV Kp 568/19
PR 2 Ds 2074.2017
 
Pan
[Dane osoby represjonowanej]
 
DORĘCZENIE ODPISU
POSTANOWIENIA
 
Sekretariat Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa XIV Wydział Karny Sekcja
Postępowania Przygotowawczego doręcza odpis postanowienia z dnia 05/03/2019 r.
 
Z upoważnienia Kierownika Sekretariatu
starszy sekretarz sądowy Ewa Fornal
 
POUCZENIE
Postanowienie prawomocne z data wydania tj. 05/03/2019 r.
Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.
 
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie 5 I9 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości : dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sadowych oraz innych działów
administracji sadowej jako właściwie zatwierdzane w sądowym systemie teleinformatycznym.
 
Wysłano dnia 19 marca 2019 r.
 
 
 
 
***************
 
sygn. akt XIV Kp 568/19
PR 2 Ds. 2074.2017
 
POSTANOWIENIE
 
Dnia 5 marca 2019 roku
 
Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XIV Wydział Karny
Przewodniczący:"SSR Wioletta Bąkowska-Ładna
po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 5 marca 2019 r.
zażalenia [represjonowanego] na postanowienie z dnia 13 września 2018 r.
w przedmiocie dowodów rzeczowych
na podstawie art. 437 5 1 kpk.
 
postanawia:
zażalenia nie uwzględnić.
 
Uzasadnienie
Komenda Rejonowa Policji Warszawa ll prowadzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej dla Warszawy—Mokotowa w Warszawie dochodzenie za 1. dz. WD— 10795/17; PR 2 Ds. 2074.2017 w sprawie o czyn z art. 256 par. 1 k.k., w którego toku dnia 26 marca 2018 r. Prokurator Rejonowy Warszawa-Mokotów w Warszawie wydał postanowienie o żądaniu wydania rzeczy i przeszukaniu pomieszczeń mieszkania [represjonowanego] pod adresem [represjonowanego] i pomieszczeń przynależnych do tego mieszkania takich jak piwnica, strych, komórki, w celu odnalezienia i dokonania oględzin oraz zabezpieczenia dokumentów i przedmiotów, których treść może stanowić dowód w sprawie, w postaci m. in. komputerów i innych urządzeń zawierających informatyczne nośniki danych.
 
W toku przeprowadzonego przez funkcjonariuszy Komendy Rejonowej Policji w [miejscu zamieszkania represjonowanego] przeszukania zatrzymano m.in. należące do [represjonwanego] laptop marki HP s/n: CND6251BH4 wraz z zasilaczem, dysk zewnętrzny TrekStor DataStation maxi light 3.0 nr: 8660060C00000Y6 DSML30—ASa wraz z kablem zasilającym i kablem USB, dysk zewnętrzny Seagate s/n: NA42KRX5 wraz z kablem USB oraz telefon komórkowy marki Alcatel lMEl: 357369073601658 wraz z kartą sim sieci Play nr 8948061050044192145. Czynności powyższe udokumentowano protokolarnie.
 
Wobec nieprzydatności dla dalszego toku przedmiotowego postępowania telefonu komórkowego marki Alcatel IMEI: 357369073601658 wraz z kartą sim sieci Play nr 8948061050044192145, ww. przedmiot zwrócono jego właścicielowi [represjonowanemu]. Jeżeli zaś chodzi 0 pozostałe zabezpieczone od [represjonowanego] przedmioty, to postanowieniem z dnia 13 września 2018 r. uznano je za dowody rzeczowe przekazując je do KRP Warszawa II Wydziału Dochodzeniowo—Śledczego, gdyż ww. przedmioty były niezbędne dla dalszego toku postępowania.
Na powyższe postanowienie zażalenie wniósł [represjonowany], zaskarżając je w całości i wnosząc o zmianę zaskarżonego postanowienie poprzez zwrócenie mu zatrzymanych przedmiotów.
Prokurator nie przychylił się do przedmiotowego zażalenia i przekazał je Sądowi do rozpoznania, wnosząc jednocześnie o nieuwzględnienie zażalenia.
 
Sąd zważył, co następuje:
 
Zażalenie nie jest zasadne i nie zasługuje na uwzględnienie.
 
Z materiału dowodowego, jaki został dochodzenia, zgromadzony w toku prowadzonego wynika, iż zasadnie postanowieniem z dnia 26 marca 2018 r., które wydał Prokurator, zażądano wydania rzeczy mających związek z przedmiotem niniejszego postępowania, a mianowicie komputera, telefonu i innych urządzeń zawierających informatyczne nośniki danych, z których korzystał podejrzewany o popełnienie czynu zabronionego z art. 256 par. 1 k.k. [represjonowany].
 
Zgodnie z treścią art. 217 par. 1 kpk. rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie lub podlegające zajęciu w celu zabezpieczenia kar majątkowych, środków karnych o charakterze majątkowym, przepadku, środków kompensacyjnych albo roszczeń o naprawienie szkody należy wydać na żądanie sądu lub prokuratora, a w wypadkach niecierpiących zwłoki - także na żądanie Policji lub innego uprawnionego organu. Natomiast art. 217 par. 2 kpk. stanowi, że osobę mającą rzecz podlegającą wydaniu wzywa się do wydania jej dobrowolnie.
 
Z akt sprawy wynika bezpośrednio, iż przedmioty zatrzymane podczas przeszukania pod wskazanym powyżej adresem, a wymienione w wykazie dowodów rzeczowych na k. 66 akt sprawy pod poz. 1-3, mogą stanowić dowody rzeczowe mające ścisły związek z przedmiotem postępowania prowadzonego w niniejszej sprawie. Tym samym, w ocenie Sądu, zatrzymanie przedmiotowych przedmiotów było całkowicie zasadne i nie doszło do wskazanego przez skarżącego naruszenia procedury karnej.
 
Na marginesie należy zauważyć, iż sposób rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania jest uzależniony od wydania w sprawie opinii przez biegłego z zakresu informatyki. Wobec tego wydanie skarżącemu [represjonowanemu] pozostałych zatrzymanych od niego rzeczy jest na obecnym etapie postępowania niemożliwe. Jednakże niezwłocznie po wykonaniu kopii binarnych i uzyskania wspomnianej opinii biegłego komputer oraz pozostałe zatrzymane przedmioty stosownie do art. 230 par. 2 kpk. zostaną skarżącemu zwrócone.
 
Z uwagi na powyższe, Sąd postanowił jak w sentencji.
 
*****
 
Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie par. 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia l2 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.
 

Społeczność

front