Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 10 gości.

PPP-„Sierpień 80″: O co walczymy?

PPP

Przed wyborami samorządowymi zapraszamy do zapoznania się z oświadczeniami Polskiej Partii Pracy – „Sierpień 80″ w sprawie najważniejszych problemów społecznych. Bo to problemy nie tylko ogólnokrajowe, ale i dotyczące wszystkich społeczności lokalnych.

Przeciw prywatyzacji służby zdrowia

Polska Partia Pracy – „Sierpień 80” stanowczo sprzeciwia się pomysłom prywatyzacji i komercjalizacji ochrony zdrowia. Domagamy się utrzymania bezpłatnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej opartej o publiczne szpitale i państwowe ratownictwo medyczne. Państwo ma obowiązek dbać o ochronę zdrowia i życia swoich obywateli. Ochrona zdrowia i ratownictwo medyczne ma realizować swoje cele wobec społeczeństwa. Kryterium zysku nie może decydować o realizacji tych obowiązków państwa wobec społeczeństwa i dostępności do usług i procedur zdrowotnych. Szpitale i państwowe ratownictwo medyczne mają służyć ratowaniu naszego zdrowia i życia. Rynek i prywatna własność nie mogą decydować o naszym zdrowiu i życiu. Domagamy się uregulowań, które zapewnią faktyczną kontrolę społeczną nad szpitalami i jednostkami państwowego ratownictwa medycznego oddając nadzór nad nimi i prawo do współdecydowania o ich rozwoju społecznościom lokalnym, którym mają one służyć.

O godne emerytury!

Polska Partia Pracy – „Sierpień 80” domaga się odstąpienia od zamiarów podwyższenia wieku emerytalnego dla wszystkich pracujących do 67 lat życia. Zapowiedzi rządu w tym zakresie są alarmujące. Dokonana za rządów Jerzego Buzka reforma systemu emerytalnego okazała się katastrofą. Świadczenia wypłacane z nowego systemu będą drastycznie niższe niż przed reformą. Według szacunków specjalistów świadczenie z nowego systemu ma stanowić zaledwie od 30 do 35 procent wcześniejszego wynagrodzenia pracownika, podczas gdy poprzednio było to 60 procent. Jesteśmy jedynym krajem europejskim, który sprywatyzował swój system emerytalny. Oznacza to tragedię dla milionów naszych rodaków, którzy uwierzyli w „raj dla emerytów z OFE”. Ludzie ci zostaną pozostawieni sami sobie bez środków do życia. Na ich tragedii majątek zbijają prywatne fundusze emerytalne. Ponadto fundusze te stanowią ogromne obciążenie dla budżetu państwa, czyli nas wszystkich, pogłębiając deficyt budżetowy i zadłużenie państwa. OFE zarabiają nie tylko na przyszłych emerytach, których poziom świadczeń będzie drastycznie niski, gdyż ściągają z nich ogromny haracz w postaci opłat i kosztów zarządzania tymi środkami, ale co więcej, dysponując naszymi pieniędzmi, wykupują obligacje skarbu państwa i zarabiają na tym, obciążając dodatkowymi kosztami nas wszystkich.

Zwracamy także uwagę, że tylko wzrost płac i likwidacja pozakodeksowych umów o pracę (nie przewidujących opłacania składek emerytalnych) przyczyni się do zrównoważenia bilansu systemu emerytalnego. W imię sprawiedliwości społecznej składka ZUS powinna także objąć najbogatszych Polaków, którzy nie płacą jej, gdy zarabiają powyżej 250 proc. średniej płacy krajowej.

Żądamy:

- natychmiastowej likwidacji Otwartych Funduszy Emerytalnych,

- zagwarantowania emerytury minimalnej na poziomie płacy minimalnej,

- pracy z godnymi zarobkami i opłacanymi składkami emerytalnymi,

- likwidacji przywilejów emerytalnych dla najbogatszych,

- likwidacji opodatkowania rent i emerytur,

- zachowania przywilejów emerytalnych osób zatrudnionych w trudnych warunkach pracy.

Przeciwko niszczeniu kolei

Jesteśmy świadkami katastrofalnej zapaści stanu infrastruktury kolejowej, która po 1989 roku uległa niespotykanemu na całym świecie zniszczeniu. Między 1990 a 2005 rokiem Polska zlikwidowała aż 25 procent swojej sieci kolejowej. Nie tylko żadne inne państwo nie przeprowadziło w tym czasie podobnych cięć, ale też niemal połowa likwidacji linii kolejowych w całej Unii Europejskiej przypada na Polskę. Obecnie ta absurdalna polityka zawieszania i zamykania czynnych linii kolejowych jest kontynuowana, a zamknięcie grozi prawie jednej trzeciej linii kolejowych. Wiele innych jest w tak złym stanie, że konieczne są drastyczne ograniczenia prędkości. Prowadzi to do odcinania od sieci kolejowej wielu mniejszych miejscowości i uniemożliwia tysiącom ludzi dojazd do pracy i szkoły. Zamiast na remonty istniejącej infrastruktury, pieniądze przeznaczane są na obsługę długu PKP lub potrzebne nielicznym inwestycje, w rodzaju Kolei Dużych Prędkości.

Domagamy się dofinansowania kolei z budżetu, aby zapewnić ich sprawne działanie w interesie całego społeczeństwa. Decyzje o remontach istniejących i budowie nowych linii kolejowych powinny być podejmowane w konsultacji ze społeczeństwem, jak i poszczególnymi społecznościami lokalnymi, aby zapewnić zaspokojenie potrzeb pasażerów.

Widzimy jednak, że działania obecnego rządu zmierzają dokładnie w przeciwnym kierunku. Środki finansowe wydawane są tak, by stworzyć kolej dla biznesmenów, a nie zwykłych ludzi. Jedyną wizją, jaką parlamentarzyści są w stanie wskazać dla kolei, jest wizja prywatyzacji. Kolejarzom wciąż odbiera się uprawnienia, wyrzuca na bruk lub straszy bankructwem firmy. Wprowadzane obecnie zmiany do Ustawy o restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji Przedsiębiorstwa Państwowego PKP, mające umożliwić upadłość spółek kolejowych, są oczywistym dowodem planów rządu wobec kolei. Dla pracowników spółek kolejowych jedynym efektem tych zmian może być bezrobocie.

Kolejne neoliberalne rządy udowodniły, że mogą jedynie doprowadzić koleje do ruiny. Dlatego kolej powinna być demokratycznie zarządzana przez społeczeństwo, a także przez tych, którzy najlepiej się na niej znają – samych kolejarzy, za pomocą demokratycznie wybranych przedstawicieli załóg oraz związków zawodowych.

Domagamy się:

- przywrócenia wstrzymanych połączeń kolejowych,

- zaprzestania prywatyzacji kolei, zwalniania kolejarzy, likwidacji linii kolejowych oraz zmian w prawie, mogących doprowadzić do upadłości spółki kolejowe,

- ponownego połączenia spółek kolejowych w jedno publiczne przedsiębiorstwo,

- dofinansowania kolei umożliwiającego im sprawne funkcjonowanie,

- społecznej i pracowniczej kontroli nad kolejami.

W obronie praw pracowniczych

Polska Partia Pracy – „Sierpień 80” domaga się natychmiastowych zmian w prawie pracy, które skutecznie wyeliminują patologie występujące w stosunkach zatrudnienia.

Zatrudnienie na tzw. umowach śmieciowych na podstawie umów na czas określony, umów cywilnoprawnych i samozatrudnienia odbiera milionom pracowników podstawowe gwarancje wynikające z kodeksu pracy i trwałości stosunku pracy. Wieloletnie umowy na czas określony, zmuszanie pracowników do zawierania umów cywilnych i samozatrudnienia, które w rzeczywistości jest obchodzeniem trwałości stosunku pracy, oraz patologie w zakresie wykorzystywania pracowników przez agencje pracy tymczasowej to współczesne niewolnictwo, w którym pracownik, biorąc na siebie obowiązki i ryzyko związane z wykonywaniem pracy, pozbawiony jest jakichkolwiek praw i gwarancji. Domagamy się zmian, które wyeliminują takie praktyki i przywrócą milionom oszukiwanych w ten sposób pracowników pełnię ich praw i gwarancji wynikających z kodeksu pracy i innych regulacji prawa pracy. Podobne rozwiązania należy wprowadzić w kodeksie pracy w zakresie ochrony trwałości zatrudnienia, warunków pracy i zatrudnienia oraz ochrony prawa do wynagrodzenia dla pracowników.

Za niedopuszczalne uważamy szerzenie się zjawiska niewypłacania pracownikom należnego im wynagrodzenia, którego poszkodowani muszą dochodzić na drodze długotrwałych procesów sądowych, a winni takich przestępstw pozostają bezkarni.

Za sprzeczne z konstytucja i podstawowymi prawami człowieka uważamy sytuację, w której miliony osób traktuje się gorzej tylko i wyłącznie dlatego, że zamiast zawarcia z nimi stałej umowy o pracę zmuszono je do zatrudnienia na umowy na czas określony, umowy cywilnoprawne, fikcyjne samozatrudnienie lub są wykorzystywane przez agencje pracy tymczasowej. Uważamy za konieczne podjęcie w tym zakresie inicjatywy, która przywróci pełnię praw i gwarancji pracowniczych osobom pozbawionym kodeksowych umów o pracę i trwałości stosunku pracy.

Społeczność

rot front