Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 16 gości.

Wsiewołod Wołczew: Niektóre uwagi w kwestii źródeł i przesłanek aktualnego kryzysu światowego systemu socjalizmu - Uwagi końcowe

Socializm

IV. Uwagi końcowe

Przyczynek niniejszy jest próbą ukazania ogólnych źródeł kry­zysu ustrojowego socjalizmu na obecnym etapie. Koncentruje się on na kwestiach ogólnych, dotyczących współczesnego systemu socjali­zmu i, oczywiście, nie stanowi w tej dziedzinie, ani ostatniego słowo, ani nie zakłada próby wyjaśnienia wszystkich problemów, co może nastąpić tylko w wyniku wszechstronnych badań naukowych i nieskrępowanej dyskusji. Przyczynek ten nie zakłada również wyjaśnie­nia sposobu przejawiania się omówionych zjawisk ogólnych w po­szczególnych krajach systemu. Każdy z nich, obok ogólnych, posia­dał własne specyficzne źródła, przyczyny i cechy występowania tych zjawisk. Lecz "patrioci" specyfiki narodowej, którzy utrzy­mują dzięki czynnikom miarodajnym, hałaśliwy prymat w dzie­dzinie krytyki "realnego socjalizmu", okazali się zdolni, co naj­wyżej, ograniczyć sferę odpowiedzialności za deformacje i wypaczenia, gdy nie wystarcza już j. Stalina, do jednej lub paru osób ze świecznika władzy w odpowiednim okresie, we własnym kraju. Apologetom uprzywilejowanych nigdy nie wolno odsłaniać istoty społecznej swych mocodawców.

Powstaje pytania: Czy wszystko razem biorąc, oznacza zmierzch nowej farmacji, przed tym, niż ona ostatecznie się ukształtowa­ła? Naukowa teoria rewolucyjnego ruchu robotniczego zawsze stała na stanowisku, że zwycięstwo każdej rewolucji społecznej, prowa­dzi poprzez niezliczoną ilość prób i błędów, kolejnych porażek, z doświadczania praktycznego których wyrasta zwycięstwo. Nie ma więc podstaw, aby uważać klęskę "realnego socjalizmu" w jednym lub w szeregu krajach za niemożliwą. Lecz, kiedy konieczność przejścia do wyższego stopnia rozwoju ludzkości dojrzeje, nikt i nic, włącznie z najdotkliwszymi porażkami doraźnymi, nie jest w stanie jej powstrzymać. Obiektywna zaś konieczność przejścia do komunizmu, coraz bardziej dojrzewa na całym świecie. Tak jak Święte Przymierze nie mogło powstrzymać rozwoju kapitalizmu, ani zmienić jego ustrojowej istoty po zwycięstwie nad Francją Napoleona, tak aktualny kryzys socjalizmu, stanowi tylko kolejny, niezbędny etap jego rozwoju. Zawiera on bowiem nie tylko kolejną porażkę socjalizmu, lecz przygotowuje przesłanki jego kolejnych zwycięstw.

Co można zatem powiedzieć, o podstawowych, najbardziej ogól­nych warunkach, od rozwiązania których zależą dalsze socjali­styczne przeobrażenia, nie wdając się zarazem w wymyślanie szcze­gółowych cudownych schematów, jako recept na aktualne społeczne dolegliwości. Doświadczenie dowodzi, że dla przezwyciężania kry­zysu aktualnego etapu rozwoju socjalizmu, niezbędne jest prak­tyczne spełnienie dwóch warunków, determinujących właściwy rozwój stosunków socjalistycznych w całym okresie przejściowym oraz w niższej fazie komunizmu.

Jakie to są warunki?

Po pierwsze, idzie o ukształtowanie i rozwój na gruncie socja­listycznej własności środków produkcji, ekonomicznego systemu materialnego zainteresowania wszystkich pracujących członków społe­czeństwa, (przede wszystkim zaś, i szczególnie, z jednej strony klasy robotniczej, z drugiej - warstwy zawodowo zarządzającej i kierującej życiem społeczeństwa), bezpośrednimi wynikami pro­dukcji i działań, gwarantujących jej rozwój, zgodnie z interesami rozwoju społecznego, czyli rzeczywiste, a nie formalnie-propagandowe, wcielenie w życie zasady równej płacy za równą pracą, wyna­grodzenia, nie za formalnie spełnianą funkcją, lecz za ilość i jakość pracy społeczno-użytecznej, poczynając od szeregowego robotnika i na najwyższych przywódcach kończąc.

Po drugie, idzie o ukształtowanie, utrwalenie i rozwój ta­kiego systemu politycznego panowania klasy robotniczej i jej sojuszników (wszystkich pracujących), który zapewni im niezawodną gwarancję kontroli nad całokształtem produkcji i podziału dóbr, z punktu widzenia potrzeb i interesów rozwoju socjalizmu.

Warunki powyższe są więc, nierozdzielnie zespolone z koniecz­nością zwalczenia i likwidacji w skali całego społeczeństwa wszelkich klasowych, warstwowych, zawodowych, "prestiżowych" itd. itp. przywilejów oraz źródeł ich odradzania się i prób przywró­cenia na jakimkolwiek szczeblu.

Aby warunki te zostały spełnione, muszą oczywiście dojrzeć obiektywne materialne przesłanki ich urzeczywistnienia i siła społeczna zdolna dokonać tego praktycznie.

luty-marzec 1989

Źródło: http://smp.republika.pl/repetytorium/Uwagi%20koncowe.htm

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

Obama rev