Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 13 gości.

listy do redakcji

Dlaczego trwa nagonka na komunizm ?

Nagonka na komunizm - antykomunistyczny i antysemicki plakat białogwardzistów

------- Wiadomość oryginalna--------
Temat: Pytanie
Od: "mensch37 Gazeta.pl"
Data: 4 Sierpnia 2013, 12:06 pm, N
Do: redakcja@1917.net.pl

 
Odpowiedź Redakcji WR:
 

Dyskredytacja idei socjalistycznych i komunistycznych w państwie o burżuazyjnych stosunkach własności nie jest niczym nadzwyczajnym. Sprzeczne interesy proletariatu i burżuazji, znajdujące swój wyraz w nieustannie toczonej pomiędzy nimi walce klas, nie toczą się jedynie na gruncie ekonomicznym, choć to z niego wypływają. Wszystkie elementy nadbudowy kapitalistycznego społeczeństwa takie jak prawo, religia, nauka i moralność są nią na wskroś przesiąknięte. Z racji chęci zabezpieczenia swoich interesów, klasa panująca stara się narzucić swoje przekonania całemu społeczeństu  
 
Nie jest to też czymś, właściwym jedynie dla kapitalizmu. Wszystkie poprzednie epoki charakteryzowały się podobnymi zjawiskami. I tak jak dziś większość społeczeństwa uważa za akceptowalne i ‘normalne’ istnienie obok siebie przeciwstawnych kapitału i pracy najemnej tak w przeszłości akceptowalne przez społeczeństwo było istnienie panów feudalnych, chłopów pańszczyźnianych, czeladników , majstrów cechowych czy niewolników i ich właścicieli.Znajduje to swoje podsumowanie w słowach Karola Marksa i Fryderyka Engelsa: „myśli klasy panującej są w każdej epoce myślami panującymi”.  
 
 

 
Marksizm jako ideologia uciskanej klasy – proletariatu, na którego garbie dokonuje się cały obecny rozwój społeczny i który jako jedyny dysponuje możliwością, rewolucyjnego przekształcenia stosunków własności stanowi dlań broń, przy pomocy której klasa robotnicza może trafnie demaskować działania burżuazji i w świadomy sposób dokonać rewolucyjnego przewrotu we własnym, klasowym interesie.  
 
 
 
Marksizm, który pokazuje, że źródłem bogactwa kapitalistów jest nieopłacona praca robotników i wzywa ich do walki o swoje prawa,  stanowi śmiertelne zagrożenie dla żywotnych interesów kapitału. Nie może więc dziwić dziki, szalony atak na jakikolwiek przejaw nie tylko takich radykalnych koncepcji ale i jakiejkolwiek masowej organizacji robotniczej, z jakim dziś mamy doczynienia w mediach jak i w parlamencie.  
 
 
 
Miałkość intelektualna klasy rządzącej jak i jej paniczny strach przed komunizmem, przed siłą której nie są w stanie okiełznać i zrozumieć ze swojej historycznie ograniczonej pozycji, wymusza użycie wszystkich dostępnych sil i możliwości, włączając w to kłamstwo, mściwość, chamstwo i okrucieństwo. Burżuazja broniąc swoich interesów nie cofnie się przed niczym, co doskonale udowodniła historia każdej brutalnie stłumionej lub tłumionej rewolucji socjalistycznej i co jest na bieżąco udowadniane, nawet dziś w czasach nie rewolucyjnych, poprzez nachalną propagandę i ataki na klasę robotniczą. Prawda historyczna, etyka, moralność – klasa rządząca wykorzystuje je jedynie jako narzędzia własnego panowania, gdy trzeba łamiąc i gwałcąc je wszystkie.
 
 
 
Dlaczego komunizm utożsamia się z ideologią biurokracji jaką był stalinizm? Otóż dlatego że jest to prosta droga do jego dyskredytacji  
 
W ramach kapitalizmu postulat walki o władzę dla robotników – wyzyskiwanej większości  jest zawsze aktualny, dlatego ludzie szukają alternatyw w celu polepszenia własnego bytowania. Czasem wyzyskiwany lud zwraca się w stronę faszyzmu, skrajnego nacjonalizmu, rasizmu i ksenofobii. Ludzie poszukują winnych swoich krzywd. Łatwiej wskazać palcem jakąś grupę ludzi niż zrozumieć mechanizmy systemu.
 
 
 
Jednak ogromna część gniewu spowodowanego głodem, rozwarstwieniem społecznym, bezdomnością, niskimi płacami, czyli wszystkimi negatywnymi konsekwencjami panującego systemu kapitalistycznego wymuszają parcie świadomości społecznej w stronę socjalizmu. Świadomość ludzka się rozwija, a ten proces jest zagrożeniem dla kapitalizmu. Toteż trzeba tą kolorową i piękna alternatywę zdyskredytować i  tutaj stwierdzenie kłamstwa że stalinizm jest jedyną praktyczną realizacją komunizmu jest niewątpliwie na rękę burżuazji  
 
W krajach, w których odrestaurowano kapitalizm udaje się to najlepiej, gdyż wszelkie media zostały opanowane przez nową burżuazję. Przerwana ciągłość historyczna ruchów robotniczych w byłym bloku wschodnim, propaganda dawnych zbankrutowanych w oczach społeczeństwa władz, jakoby były komunistyczne i robotnicze, a wszelkie działania przeciwko niej stanowiły reakcję – czyli prawicę, wystarczająco namieszały w świadomości społecznej.  
 
Toteż dzisiaj ciężko jest w tej części Europy propagować idee socjalizmu i komunizmu. Społeczeństwa byłego bloku wschodniego szczególnie boleśnieutraciły wizję lepszego świata, utraciły alternatywę, a wszelkie próby ich poszukiwania spotykają się z wszechobecną propagandą medialną, atakującą ideologię socjalistyczną.  
 
Dlatego wielu ludzi jest zagubionych. Gniew tych ludzi wzbiera i gdzieś musi znaleźć ujście, a jedyną pozostałą drogą do tego są ruchy faszystowskie, które nie są w żaden sposób atakowane przez media i przez rząd. Ich rozwój jest w Polsce wręcz nieskrępowany, pomimo istnienia barier prawnych.
 
 
Czy to znaczy, że jesteśmy bezradni wobec zaistniałej sytuacji?  
 
 
  Rzeczywiście, klasa robotnicza, bez zorganizowanej partii robotniczej, związków zawodowych działających na rzecz socjalizmu a nie ratowania obecnego systemu i korzystania z marksizmu jako rewolucyjnej nauki, jeśli nie jest bezbronna to na pewno jest zbyt słaba, żeby stawić czoło zorganizowanemu w państwo, kapitałowi.
 
 
 
Te potrzeby, określają jednocześnie w jakim kierunku powinni działać Ci, którzy mają dosyć obecnej rzeczywistości. Rzeczywistości wyzysku, biedy i zacofania – rzeczywistości kapitalizmu.  
 
Dlatego też sądzimy, że warto razem z nami wspierać ruch robotniczy.
 
 
Pozdrawiamy,
  Redakcja "Władzy Rad"
 

Polemiki z antykomunistą ciąg dalszy

---------------------------- Original Message ----------------------------
 
Subject: Re: Komunizm wciąż żywy?!
 

Czy stalinizm możemy uważać za komunizm?

 

Od: domianos9@gmail.com
 
Odpowiedź redakcji WR:
Uważamy, że utożsamianie komunizmu ze stalinizmem, jak czyni to burżuazyjna propaganda, jest całkowicie niesłuszne i kłamliwe. Szerzej omówiliśmy ten temat w tekście "Komunizm a stalinizm", który opublikowaliśmy na stronie głównej naszego portalu
pozdrawiamy,
Redakcja portalu "Władza Rad"

Komunizm wciąż żywy?

-------------------------- Wiadomość oryginalna --------------------------
Temat: Komunizm wciąż żywy?!

Odpowiedź redakcji WR:

Nie wiemy czym Pan uzasadnia to, że jesteśmy zdrajcami; pozostawiamy to bez komentarza celem pokazania wszystkim poziomu merytorycznego polskich antykomunistów. Jak widać - żałosnego i prymitywnego. 

Polska nigdy nie była krajem wysoko rozwiniętym. Począwszy od XVI - XVII wieku Europa pod względem gospodarczym dzieliła się na rolnicze kraje na wschód od Łaby i rozwinięte, mieszczańskie (późnej przemysłowe) państwa na zachód od tej linii.

Polska z kraju rolniczego przekształciła się w kraj przemysłowo-rolniczy mniej więcej w latach 70-tych ubiegłego stulecia, po intensywnej, planowej industrializacji. W II Rzeczypospolitej - gdy w Stanach Zjednoczonych rozwijała się masowa motoryzacja - polscy chłopi mieszkali w chatach bez bieżącej wody, elektryczności, kanalizacji i przeważnie chodzili boso. Powszechny był też analfabetyzm. 

W Polsce Ludowej uzyskaliśmy bezpłatną służbę zdrowia i edukację, zlikwidowano też bezrobocie. 

Kierunek emigracji zarobkowej z Europy Środkowej i Wschodniej jest ten sam od XIX wieku - zawsze do państw wyżej rozwiniętych, gdzie można uzyskać wyższa płacę. Ludzie z przeludnionych wsi emigrowali za chlebem do miast, a kiedy nie mogli znaleźć tam pracy, wyjeżdżali do państw uprzemysłowionych. Z kapitalistycznej II RP ludzie też emigrowali w poszukiwaniu pracy lub wyższej płacy do Ameryki Północnej, Niemiec, Francji itp, a nie do kapitalistycznej Rumunii, Bułgarii, Jugosławii, a nawet nie do Grecji, Hiszpanii, Irlandii czy Włoch. Nawet obecnie ludzie z biedniejszych, peryferyjnych krajów UE emigrują do zamożniejszych państw Unii lub do USA.

Nazywanie Lenina zbrodniarzem jest oszczerstwem, zwłaszcza, kiedy oficjalna propaganda promuje jako bohatera narodowego Piłsudskiego odpowiedzialnego za krwawy zamach stanu, mordowanie przeciwników politycznych i prześladowania opozycji, utworzenie obozu koncentracyjnego w Berezie Kartuskiej i krwawe pacyfikacje protestów chłopskich i robotniczych, a także doprowadzenie do śmierci wielu tysięcy jeńców bolszewickich (więcej na ten temat http://www.1917.net.pl/node/2703).

Wojna pomiędzy Polską a Rosją Radziecką została wywołana przez ofensywę Piłsudskiego na Kijów i jeżeli kogoś, kto ją wywołał, nazywać zbrodniarzem, to na ten tytuł zasłużył nie kto inny, ale właśnie marszałek Piłsudski.

Zabójstwo rodziny carskiej nie było przeprowadzone z premedytacją; Lenin  nigdy nie wspomina o konieczności zabicia cara, wręcz przeciwnie, bolszewicy w swoim pismach politycznych od samego początku krytykowali terror indywidualny. (http://www.1917.net.pl/node/136 ). Do zabicia cara i jego rodziny doszło nie w następstwie rewolucji październikowej, lecz dopiero w lipcu 1918 , gdy przebywali oni w Jekaterynburgu, a do miasta zbliżała się biała armia generała Kołczaka.
Przypominamy też, że zdobycie władzy przez burżuazję i rozwój kapitalizmu również opłacone zostały ścięciem koronowanych głów: Ludwika XVI i królowej Marii Antoniny.
 
Można śmiało postawić tezę, że gdyby nie biali interwenci, car zostałby skazany w normalnym procesie za zbrodnie popełnione w okresie panowania (np. krwawa niedziela), a jego rodzina - po pozbawieniu obciążających budżet państwa luksusów - nie byłby wielką przeszkodą dla władzy Radzieckiej.

Odnosząc się do kwestii emigracji politycznej - widzimy że polska prawica jest na bakier z konstytucją RP, ale tak się składa, że Konstytucja RP i prawo unijne gwarantują wolność słowa i wyrażania poglądów. Co jakiś czas dochodzą nas słuchy, że kolejny nadgorliwiec nie mający pojęcia o obowiązującym prawie  składa na nas donos do prokuratury za rzekomo bezprawne propagowanie komunizmu. 
Nie planujemy emigracji politycznej. Ten kraj jest tak samo nasz jak wasz. My jednak  wolimy Polskę Ludową od numerowanych RP. 

pozdrawiamy, 
Redakcja portalu "Władza Rad" 
  

Socjalizm to zło

Normal 0 21

Prywatne gospodarstwa rolne

Rolnictwo

Centralne planowanie gospodarcze

Planowanie gospodarcze

Na prośbę naszych czytelników publikujemy krótki tekst autorstwa naszej Redakcji, który porusza i wyjaśnia kwestie związane z gospodarką planowaną.

Prawica listy pisze..i to jakie!

Ponieważ listy wojujących antykomunistów są dość monotonne, zdecydowaliśmy się zamieszczać je hurtem
 

Odpowiedź Bartkowi - dlaczego komunizm

Communism_by_stevanov.jpg

W związku z rosnącą popularnością naszej strony otwieramy nowy dział "listy do redakcji" w którym umieszczać będziemy pytania i odpowiedzi na nurtujące naszych czytelników  nadsyłane na na

Społeczność

Lenin001